Algemene voorwaarden

                                        download algemene voorwaarden

 Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

 • 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Aannemings- en Bestratingsbedrijf Hego B.V., gevestigd te Hommerts, hierna te noemen Hego.
 • 1-2 Acceptatie van een aanbieding van Hego danwel het doen van een bestelling houdt in dat de wederpartij deze Algemene Leveringsvoorwaarden aanvaardt.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van de wederpartij

 • 2-1 Hego aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij als dit uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen.
 • 2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onverlet en bij tegenstrijdigheden prevaleren algemene voorwaarden.
 • 2-3 Andere algemene voorwaarden worden slechts door Hego aanvaard onder de bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de overeenkomsten waarvoor dit specifiek overeengekomen. Op latere overeenkomsten zijn de andere algemene voorwaarden alleen van toepassing als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen.

 • 3-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • 3-2 Mondelinge aanbiedingen van Hego zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
 • 3-3 Gegevens in drukwerken versterkt door Hego binden haar niet en gelden slechts als indicatie van de aangeboden producten en te leveren diensten.

Artikel 4 Afspraken.

 • 4-1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Hego binden Hego niet, voor zover ze door HEGO niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.

 • 5-1 Een overeenkomst komt tot stand door de bevestiging daarvan door Hego, danwel acceptatie van de aanbieding van Hego door de wederpartij. Onder acceptatie van een aanbieding in dit verband verstaan een mondelinge of schriftelijke aanvaarding, alsmede de plaatsing van een bestelling door de wederpartij op basis van een aanbieding van Hego, danwel een van uitvoering van de levering/werkzaamheden door Hego, zonder onverwijld protest van de wederpartij.
 • 5-2 Elke overeenkomst wordt door Hego aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Hego van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij is gebleken, zulks uitsluitend beoordeling van Hego. De wederpartij stemt ermee in dat Hego informatie over zijn kredietwaardigheid opvraagt en zal daaraan op eerste verzoek van Hego medewerking verlenen, gebreke waarvan Hego gerechtigd is de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.
 • 5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Hego bij de aanbieding zijn voor Hego niet bindend en gelden louter als voorbeeld.

 Artikel 6 Prijzen.

 • 6-1 De opgegeven prijzen zijn op basis van levering af bedrijf of magazijn, exclusief omzetbelasting en eventuele emballage.
 • 6-2 Alle overeenkomsten worden steeds gesloten op basis van de op het tijdstip van sluiting geldende prijzen.
 • 6-3 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Hego niet.
 • 6-4 Indien na totstandkoming van de overeenkomst de kosten van lonen, sociale lasten en overheidsheffingen verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding voorziene omstandigheden, kunnen deze door Hego worden doorberekend. Indien dit geschiedt binnen één  maand na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de andere partij aanspraak kan maken op schadevergoeding.
 • 6-5 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend. Het bepaalde in artikel 6-4 is hierop van overeenkomstige toepassing.

 Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten.

 • 7-1 Op alle door Hego verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hego.
 • 7-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Hego en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
 • 7-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van €5.000,-, onverminderd het recht van Hego om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 Artikel 8 Verplichtingen van Hego.

 • 8-1 Hego is verplicht haar werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
 • 8-2 Hego aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk eventueel vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

 Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever.

 • 9-1 De wederpartij zorgt ervoor dat Hego tijdig kan beschikken;
  a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals eventuele vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zonodig in overleg met Hego;
  b. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;
  c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
  d. Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden aan wegen.
 • 9-2 De wederpartij staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door haar aangeleverde gegevens, stukken, goedkeuringen en dergelijke en is aansprakelijk en vrijwaart Hego voor eventuele schade, kosten en renten, die het gevolg zijn van onjuistheden of onvolkomenheden in deze gegevens, stukken en goedkeuringen.
 • 9-3 Indien de wederpartij zelf zorgdraagt voor de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is zij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer van deze materialen of niet tijdige dan wel ondeugdelijke uitvoering van deze werken en vrijwaart zij Hego voor de eventuele schade, kosten en renten die hiervan het gevolg zijn.
 • 9-4 De wederpartij garandeert dat het terrein en/of de ruimte waar de overeengekomen werkzaamheden moeten worden uitgevoerd geschikt zijn voor uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Hieronder wordt in ieder geval verstaan dat het terrein of de ruimte vrij is van (bodem) verontreiniging en asbest en voor het overige voldoet aan de door Hego eventueel in de overeenkomst vastgelegde eisen.
 • 9-5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt belemmerd of vertraagd door omstandigheden die aan de wederpartij kunnen worden toegerekend, dan heeft Hego het recht de daaruit voortvloeiende schade, kosten en renten op de wederpartij te verhalen.

 Artikel 10 Uitbesteding werk aan derden.

 • 10-1 Het staat Hego vrij het werk geheel of ten dele te laten uitvoeren door derden, zonder dat hier voorafgaande toestemming van de wederpartij voor vereist is.

 Artikel 11 (Op)leveringstermijnen

 • 11-1 (Op)leveringstermijnen genoemd in de overeenkomst zijn slechts ter indicatie en binden Hego niet, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • 11-2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de wederpartij worden afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen en is Hego gerechtigd redelijke kosten ter bewaring van de goederen in rekening te brengen. In deze situatie heeft Hego, naast het vorderen van schadevergoeding, het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden indien de leveringstermijn met meer dan veertien dagen is overschreden en de wederpartij volhardt in haar weigering de goederen af te nemen.

 Artikel 13 Vervoer.

 • 13-1 Indien is overeengekomen dat Hego voor vervoer zorgdraagt, dan komen de kosten daarvan voor rekening van de wederpartij en geschiedt het vervoer op de wijze als door Hego aangegeven. Wenst de wederpartij een andere wijze van vervoer, dan zijn de extra kosten hiervan eveneens voor zijn rekening en heeft Hego tevens het recht om het regelen van het vervoer te weigeren.

 Artikel 14 Verwijderde materialen.

 • 14-1 Tenzij anders overeengekomen is Hego gerechtigde zich de materialen toe te eigenen, die ter de uitvoering van de overeenkomst dienen te worden verwijderen, zonder daar een vergoeding voor verschuldigd te zijn.

 Artikel 15 Wijziging van de opdracht.

 • 15-1 Hego is geheel vrij om een door de wederpartij gewenste wijziging van de overeenkomst al of niet uit te voeren. De weigering van Hego om een wijziging uit te voeren geeft de wederpartij geen recht op ontbinding of schadevergoeding. Eventuele kosten van een wijziging komen voor rekening van de wederpartij. Wijzigingen in levertijd en overige voorwaarden komen geheel voor rekening en risico van de wederpartij, ook al heeft Hego de wederpartij hierover niet vooraf geïnformeerd.

 Artikel 16 Meer- en minderwerk.

 • 16-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen, waarbij bepalend is de schriftelijke overeenkomst en bij gebreke daarvan de aanbieding of opdrachtbevestiging van Hego.
 • 16-2 Minderwerk komt voor verrekening in aanmerking enkel en alleen als het door Hego schriftelijk is geaccepteerd, Meerwerk komt voor verrekening in aanmerking, als het is overeengekomen, waaronder mede wordt verstaan als het door Hego is uitgevoerd/geleverd en de wederpartij niet binnen een termijn van twee dagen na uitvoering/levering schriftelijk heeft geprotesteerd.
 • 16-3 Meerwerk wordt verrekend tegen de prijzen die gelden ten tijde van het verlenen van de opdracht tot meerwerk. Minderwerk wordt verrekend tegen de prijzen die partijen in de oorspronkelijke overeenkomst hebben vastgelegd en bij gebreke daarvan de prijzen die golden ten tijde van het sluiten van de oorspronkelijke overeenkomst.

 Artikel 17 Annuleren.

 • 17 Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij gehouden de gehele overeengekomen prijs aan Hego te voldoen. Tevens vrijwaart de wederpartij Hego voor vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

 Artikel 18 Oplevering.

 • 18-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Hego aan de wederpartij schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld dat het werk opleveringsgereed is, dan wel op het moment dat de wederpartij  het werk in gebruik heeft genomen.
 • 18-2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Hego niet kan worden toegerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in  artikel 22 genoemd.

 Artikel 19 Garantie.

 • 19-1 HEGO garandeert gedurende een jaar na uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en levering van de goederen dat een en ander voldoet aan de eigenschappen die de wederpartij op grond van de overeenkomst mocht verwachten en geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn bestemd.
 • 19-2 Van garantie zijn uitgesloten gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik van de goederen, danwel gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn bestemd, alsmede gebreken die zijn ontstaan door reparaties die de wederpartij zelf uitvoert of door derden heeft laten uitvoeren zonder toestemming van Hego, of die ontstaan zijn door toedoen van derden of in zijn algemeenheid het gevolg zijn van andere oorzaken dan van materiaal- en/of fabricagefouten. De garantie is eveneens niet van toepassing op door Hego geleverde tweedehands goederen..
 • 19-3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
 • 19-4 Artikel 21 is op garantie aanspraken van overeenkomstige toepassing.

 Artikel 20 Reclame.

 • 20-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken. Op straffe van verval van aanspraken dienen zichtbare gebreken bij oplevering schriftelijk aan Hego te worden gemeld, met een duidelijke omschrijving van de aard en omvang van de gebreken.
 • 20-2 Op straffe van verval van aanspraken, dienen verborgen gebreken, binnen 5 werkdagen nadat de wederpartij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs kon ontdekken, schriftelijk aan Hego te worden gemeld met een duidelijke omschrijving van de aard en omvang van het gebrek. Onder een verborgen gebrek wordt verstaan een gebrek van zodanige aard dat niet voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 20-1 van deze algemene voorwaarden en die de wederpartij bij oplevering ondanks grondige inspectie redelijkerwijs niet kon ontdekken.
 • 20-3 Hego dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te onderzoeken, op straffe van verval van aanspraken.
 • 20-4 Indien naar het oordeel van Hego sprake is van een gebrek en voor het overige aan de voorwaarden van dit artikel is voldaan, zal Hego het gebrek verhelpen, door naar haar keuze ofwel het gebrek te herstellen ofwel een billijke schadevergoeding te voldoen, die gelijk is aan de door de wederpartij voor het gebrekkige product of werk betaalde prijs.
 • 20-5 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een (op)levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de (op)levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Hego doorgeleverde artikelen / materialen, geven geen reden tot afkeuring.

 Artikel 21 Beperking aansprakelijkheid.

 • 21-1 Aansprakelijkheid van Hego voor schade van de wederpartij die het gevolg is van gedragingen van Hego is beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Hego in een voorkomend geval dekking biedt en bij gebreke van dekking tot de factuurwaarde van de overeenkomst.
 • 21-2 Aansprakelijkheid van Hego voor alle vormen van gevolgschade is uitgesloten, behoudens voorzover gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Hego en behoudens schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Hego.
 • 21-3 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de wederpartij de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de wederpartij aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Hego.

 Artikel 22 Overmacht.

 • 22-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Hego of de wederpartij, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Hego, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Hego, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Hego overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de wederpartij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
 • 22-2 Hego is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de overmacht veroorzakende omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op schadevergoeding of ontbinding.
 • 22-3 Indien de overmacht veroorzakende omstandigheden als bedoeld in dit artikel langer duren dan drie maanden, dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te annuleren, zonder enige vergoeding aan Hego verschuldigd te zijn, behoudens vergoeding voor eventuele door Hego onder de overeenkomst reeds geleverde prestaties.

 Artikel 23 Eigendomsvoorbehoud.

 • 23-1 Hego behoudt zich de eigendom voor van alle door haar geleverde goederen, zolang de wederpartij niet aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor eventuele aanspraken uit hoofde van schadevergoeding, kosten en rente. Tevens geldt dit eigendomsvoorbehoud voor aanspraken van Hego uit hoofde van andere overeenkomsten.
 • 23-2 Hego heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt, indien zij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd. De wederpartij is gehouden Hego onverwijld mededeling te doen indien deze omstandigheden zich voordoen.
 • 23-3 Het is de wederpartij niet toegestaan de in lid 1 bedoelde goederen te verkopen, te bezwaren of te verwerken zolang ze vallen onder het eigendomsvoorbehoud van Hego, tenzij dit gebeurt in de normale uitoefening van het beroep of bedrijf van de wederpartij. Op eerste verzoek van Hego zal de wederpartij zonodig meewerken aan het verstrekken van andere zekerheden, bij gebreke waarvan Hego het recht heeft verdere leveranties  op te schorten en/of de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.
 • 23-4 Bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud door Hego, is de wederpartij gehouden op eerste verzoek van Hego alle medewerking te verlenen om Hego in staat te stellen de goederen terug te nemen en zal zij Hego toegang verschaffen tot de locaties waar deze goederen zijn opgeslagen.
 • 23-5 Indien de wederpartij de verplichtingen uit dit artikel niet stipt nakomt, verbeurt zij aan Hego een direct opeisbare boete van € 50.000,-, te vermeerderen met € 5.000,- per dag of deel van een dag dat de wederpartij volhardt in haar weigering tot nakoming, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.

 Artikel 24 Toerekenbaar tekortschieten en ontbinding.

 • 24-1 Indien de wederpartij op enigerlei wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst geraakt hij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is.
 • 24-2 Onverminderd het bepaalde in de wet, zal Hego in het in lid 1 genoemde geval, het recht hebben haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.
 • 24-3 De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft Hego eveneens, indien de wederpartij in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, er beslag is gelegd op (een deel van) zijn vermogen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Hego op de wederpartij heeft, terstond opeisbaar zijn.

 Artikel 25 Betaling.

 • 25-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 25-2 Hego is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de wederpartij een rente van 1,25% per maand te berekenen, te rekenen vanaf de dat dat de factuur opeisbaar is geworden.
 • 25-3 Bij niet nakoming van de in lid 1 genoemde verplichting is de wederpartij gehouden aan Hego te voldoen alle door Hego te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van de vordering, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
 • 25-4 De forfaitaire buitengerechtelijke kosten als bedoeld in lid 3 bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 150,-, onverminderd het recht van Hego om de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen. 

 Artikel 26 Geschillen.

 • 26-1 Op alle door Hego gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).
 • 26-2 Uitsluitend de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Hego is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen voortvloeiende uit de overeenkomst.

Artikel 27 Verwerking persoonsgegevens

 • 27-1 Voorzover in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt door Hego, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Persoonsgegevens.
 • 27-2 Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 28 Dwingend recht

 • 28-1 Indien één of meer van de voorgaande artikelen van deze algemene voorwaarden in strijd zou zijn met dwingend recht en daarom nietig of vernietigbaar zou zijn, dan blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverkort van kracht. De wederpartij is dan gehouden met Hego in onderhandeling te treden over wijziging van de nietige of vernietigbare bepaling, zodanig dat deze rechtsgeldig is en zoveel mogelijk overeenkomt met het doel en de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling.

Bij ons kunt u veilig